Zapisz się do newslettera

Regulamin musicface.pl


 

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ GOŚCI Z PORTALU WWW.MUSICFACE.PL

Portal musicface.pl - jest portalem bezpłatnym!

 

§ 1. Definicje:

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają

 1. Portal – strona internetowa www.musicface.pl wraz z wszystkimi podstronami,

 2. Gość – osoba korzystająca z zasobów Portalu w celach informacyjnych lub rozrywkowych

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przeszła rejestrację w Portalu, która zamieszcza lub planuje zamieścić na Portalu swoje ogłoszenie;

 4. Usługa – usługa polegająca na zamieszczeniu w Portalu Ogłoszenia Użytkownika na ustalony czas,

 5. Ogłoszenie – materiały informacyjne składające się z informacji tekstowej, danych dotyczących Użytkownika oraz plików wizualnych (fotografii, filmów) bądź plików muzycznych lub audio,

 6. Treści – wszelkie materiały zamieszczane na portalu w formie ogłoszeń, plików graficznych, video lub muzycznych, czy też komentarzy lub oświadczeń

 7. Administrator – właściciel Portalu „Rolling Steels” Spółka z o.o. z siedzibą w Pawęzowie,

 8. Regulamin – niniejszy akt prawny.

 

§ 2. Cel działania Portalu.

 1. Portal jest platformą informacyjno – ogłoszeniową przeznaczoną do wymiany informacji dotyczącej szeroko pojętej rozrywki i spędzania wolnego czasu oraz platformą wymiany własnych dokonań muzycznych Użytkowników.

 2. Portal nie jest miejscem zawierania umów pomiędzy Użytkownikiem a Gościem. Administrator nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem a Gościem.


§ 3. Prawa i obowiązki Gościa.

 1. Gość zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie z zasobów Portalu przez Gościa jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Portalu.

 3. Gość zobowiązany jest korzystać z zasobów Portalu w sposób zgodny z przeznaczeniem zawartych w nim Treści, z poszanowaniem praw materialnych i osobistych innych Gości, Użytkowników oraz osób trzecich.

 4. Zamieszczając komentarze i oświadczenia Gość zobowiązany jest używać języka zgodnego z normami moralnymi i powstrzymać się od używania sformułowań obraźliwych, godzących w dobre imię i wizerunek osób trzecich, lub wyczerpujących znamiona przestępstw przewidzianych w przepisach Kodeksu Karnego.

 5. Gość zobowiązany jest zgłaszać Administratorowi każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez innego Gościa lub Użytkownika praw materialnych i osobistych jego samego lub osób trzecich.

 6. W razie stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Gościa praw materialnych i osobistych osób trzecich, norm obyczajowych lub moralnych, może przekazać dane identyfikacyjne Gościa osobie, która została poszkodowana działaniem Gościa lub właściwym organom.

 

§ 4. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora.

 1. Administrator nie odpowiada wobec osób trzecich, z tytułu naruszenia przez zamieszczenie przez Gości na Portalu Treści naruszających godność i prawa osobiste innych Gości, Użytkowników lub osób trzecich, czy też powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy normy obyczajowe

 2. Administrator nie ponosi wobec Gości odpowiedzialności w związku z:

 1. zamieszczeniem na Portalu przez Użytkownika informacji nieprawdziwych,

 2. Poczynieniem przez Gości nakładów finansowych na skorzystanie z usług świadczonych przez Użytkownika ogłaszanych na Portalu, które nie zostały zrealizowane,

 3. Szkodami doznanymi przez Gościa w związku z działalnością Użytkownika,

 4. Przerwami lub innymi niedogodnościami w świadczeniu przez Administratora Usług.

 1. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z korzystaniem przez Gości z Treści stanowiących przedmiot własności Użytkownika poza zakres udzielonej przez Użytkownika licencji.

 

§ 5. Prawa autorskie:

 1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Portalu lub odpowiednio na rzecz Użytkowników i innych osób, których materiały - na podstawie współpracy z Portalem - są udostępniane na stronach Portalu.

 2. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami).

 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez Gości jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części,

 2. rozpowszechnianie Treści (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu,

 3. pobieranie zawartości Portalu i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

 4. Goście mogą korzystać z Portalu oraz z zawartych na nim Treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 

§ 6. Polityka prywatności:

Administrator przetwarza dane osobowe Gości z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.

 

§ 7.Oświadczenia Gościa:

Niniejszym Gość oświadcza, że:

 1. Akceptuje niniejszy Regulamin z chwila rozpoczęcia korzystania z Portalu, przy czym przez rozpoczęcie korzystania uważa się wejście na stronę Portalu,

 2. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

 3. Przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone na Portalu Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania.

 4. Wyraża zgodę na podanie przez Administratora informacji obejmujących dane osobowe Gościa w razie zgłoszenia przez osobę trzecią naruszenia jej praw materialnych i osobistych przez Treści zamieszczone przez Gościa, ewentualnie na żądanie upoważnionych do tego organów.


§ 8. Zmiana Regulaminu.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje Gości w drodze informacji zamieszczonej na Portalu.

 2. Dalsze korzystanie z Portalu po zmianie Regulaminu traktuje się jako akceptację zmian Regulaminu.

 

§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2012 r.

 

 

REGULMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.MUSICFACE.PL PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

§ 1. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają

 1. Portal – strona internetowa www.musicface.pl, wraz z wszystkimi podstronami,

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przeszła rejestrację w Portalu, która zamieszcza lub planuje zamieścić na Portalu swoje ogłoszenie względnie pliki muzyczne,

 3. Gość – osoba korzystająca z zasobów Portalu w celach informacyjnych lub rozrywkowych

 4. Usługa – usługa polegająca na zamieszczeniu w Portalu Ogłoszenia Użytkownika

 5. Ogłoszenie – materiały informacyjne składające się z informacji tekstowej, danych dotyczących Użytkownika oraz plików wizualnych (fotografii, filmów) bądź plików muzycznych lub audio a także umieszczenie w Portalu utworu muzycznego,

 6. Treści – wszelkie materiały zamieszczane na portalu w formie ogłoszeń, plików graficznych, video lub muzycznych, czy też komentarzy lub oświadczeń

 7. Administrator – właściciel Portalu „Rolling Steels” Spółka z o.o. z siedzibą w Pawęzowie,

 8. Regulamin – niniejszy akt prawny.

 

§ 2. Cel działania Portalu.

 1. Portal jest platformą informacyjno – ogłoszeniową przeznaczoną do wymiany informacji dotyczącej szeroko pojętej rozrywki i spędzania wolnego czasu oraz platformą wymiany własnych dokonań muzycznych Użytkowników.

 2. Portal nie jest miejscem zawierania umów pomiędzy Użytkownikiem a Gościem. Administrator nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem a Gościem,

 3. Zamieszczenie Ogłoszenia na Portalu nie powoduje nabyciem praw do Portalu przez Użytkownika.

 4. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia za umieszczone pliki.

 5. Portal nie archiwizuje plików zamieszczonych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi Portalu.

 

§ 3. Warunki korzystania z Usług Portalu.

 1. Korzystanie z Usługi Portalu jest bezpłatne.

 2. Cennik banerów i reklam ustalany jest indywidualnie z zainteresowanymi.

 3. Warunkiem korzystania z Usługi Portalu jest zawarcie Umowy oraz zaakceptowanie Warunków Korzystania z Portalu, które opisane zostały niniejszym Regulaminie.

 4. Umowę uważa się za zawartą poprzez:

 5. dokonanie rejestracji w Portalu,

 6. zaakceptowanie Regulaminu Korzystania z Portalu,

 7. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, zależny od rodzaju Ogłoszenia, zgodnie z warunkami tego Ogłoszenia, licząc od dnia zawarcia Umowy.

 8. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora, w sytuacji gdy poweźmie on informację, że dane podane w Ogłoszeniu są nieprawdziwe, Użytkownik lub oferowana przez niego usługa nie istnieją, Ogłoszenie narusza prawa autorskie osób trzecich lub godzi w dobre imię osób trzecich, lub zawiera Treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie rozwiązania Umowy przez Administratora uiszczona przez Użytkownika opłata nie podlega zwrotowi.

 9. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o usunięcie Ogłoszenia z Portalu przed upływem obowiązywania Umowy, nie wcześniej jednak niż po jednym miesiącu od dnia jego zamieszczenia.

 10. W trakcie obowiązywania Umowy Użytkownik może dokonywać zmian i modyfikacji treści swojego ogłoszenia zarówno w warstwie tekstowej jak i wizualnej.

 

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik przy formułowaniu treści Ogłoszenia zobowiązany jest zachować dbałość o to, by nie naruszało on praw osób trzecich w tym praw autorskich do zamieszczanych plików video i fotograficznych czy muzycznych, by nie godziło w godność i prawa osobiste osób trzecich, ani nie pozostawało w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi.

 3. Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, zarówno w trakcie rejestracji, jak i w Treści zamieszczanych Ogłoszeń. Administrator ma prawo, ale nie obowiązek, zweryfikowania prawdziwości danych podanych przez Uczestnika przed lub po zawarciu Umowy.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie przysługujących im praw autorskich, praw osobistych, ewentualnie naruszenie powszechnie obowiązujących norm prawnych i obyczajowych, jak również za podanie nieprawdziwych danych i informacji.

 5. Użytkownikowi nie wolno kopiować, przetwarzać ani wykorzystywać w inny sposób innych niż zamieszczone przez Użytkownika Treści znajdujących się na Portalu.

 6. Zamieszczając swoje Ogłoszenie na Portalu Użytkownik udziela:

 1. Administratorowi -nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z treści Ogłoszenia, powielanie takich treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności Administratora, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału; powyższe licencje udzielane przez Użytkownika w odniesieniu do zamieszczonych na Portalu treści wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wezwania Administratora przez Użytkownika do usunięcia lub wykasowania Treści z Portalu.

 2. każdemu Gościowi - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp (przeglądanie, odsłuchiwanie) do jego Ogłoszenia za pośrednictwem Portalu, powyższa licencje udzielane przez Użytkownika w odniesieniu do zamieszczonych na Portalu Treści wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wezwania Administratora przez Użytkownika do usunięcia lub wykasowania Treści z Portalu.

 

§ 5. Ograniczenie obowiązków Administratora.

 1. Administrator nie odpowiada wobec osób trzecich, z tytułu naruszenia -przez zamieszczenie przez Użytkowników na Portalu treści czy Ogłoszeń - praw autorskich osób trzecich, godności i praw osobistych osób trzecich, czy tez powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy norm obyczajowych.

 2. W szczególności Administrator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności w związku z:

 1. zamieszczeniem na Portalu przez Użytkownika informacji nieprawdziwych,

 2. Poczynieniem przez osoby trzecie nakładów finansowych na skorzystanie z usług świadczonych przez Użytkownika ogłaszanych na Portalu, które nie zostały zrealizowane,

 3. Działalnością Użytkownika w ramach ogłoszonych na Portalu usług,

 4. Naruszeniem praw autorskich osób trzecich w drodze zamieszczenia na Portalu Treści przez Użytkownika,

 1. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z:

 1. Zamieszczeniem przez Gości na Portalu komentarzy lub uwag uznanych za Użytkowników za obraźliwe lub godzące w ich prawa osobiste,

 2. Korzystaniem przez Gości lub Użytkowników z treści stanowiących przedmiot własności Użytkownika poza zakres udzielonej przez Użytkownika licencji,

 3. Przerwami lub innych niedogodnościami w świadczeniu przez Administratora Usług,

 4. Nieosiągnięciem przez Użytkownika planowanego celu w postaci zysku lub klienteli,

 5. Stratami, jakie Użytkownik poniósł, w związku z zaprzestaniem działalności przez Portal przed upływem okresu na jaki zawarta została Umowa.

 1. Administrator aktywuje ogłoszenie na Portalu w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z § 3 ustęp 3.

§ 6. Ochrona prywatności:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji. 

 2. Użytkownik upoważnia Administratora do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 

§ 7. Prawa autorskie:

Prawa autorskie Portalu zostały zastrzeżone dla Administratora 
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej. Prawa autorskie do treści należą do ich autorów, z zastrzeżeniem § 4 ustęp 6 Regulaminu.

§ 8. Oświadczenia Użytkowników.

Niniejszym Użytkownik oświadcza, że:

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

 2. przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone na Portalu Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania.

 3. posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Portal jego Treści w celu świadczenia Usług przez Portal, oraz w celu używania zamieszczonych przez Użytkownika Treści w sposób określony dla Usług oraz w niniejszym Regulaminie.

 4. Zobowiązuje się nie zamieszczać ogłoszeń ani plików, o ile te zawierałyby Treści nielegalne, godzące w dobra osobiste osób trzecich lub normy obyczajowe,

 5. Zobowiązuje się, że zamieszczane przez niego Treści ogłoszenia lub inne pliki nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym związanych z ochrona prywatności czy ochroną wizerunku), chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie Portalowi licencji, o której mowa powyżej w § 4 ustęp 6 Regulaminu,

 6. Wyraża zgodę na podanie przez Administratora informacji obejmujących dane osobowe Użytkownika w razie zgłoszenia przez osobę trzecią naruszenia jej praw materialnych i osobistych przez Treści zamieszczone przez Użytkownika, ewentualnie na żądanie upoważnionych do tego organów,

 7. Wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres w tym adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, informacji, w tym informacji o charakterze handlowym.

 

§ 8. Zmiana Regulaminu.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje Użytkowników w drodze informacji zamieszczonej na Portalu.

 2. W razie niezaakceptowania przez Użytkownika Portalu ze zmienionych warunków Regulaminu może on wypowiedzieć łącząca Strony umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Brak wypowiedzenia uznawany będzie za milcząca akceptacje zmian Regulaminu.


§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2013 r.

 

REGULAMIN LISTY PRZEBOJÓW  MUSICFACE.PL ORGANIZOWANEJ PRZEZ: ROLLING STEELS Sp. z o.o. PAWĘZÓW 104A, 33-100 TARNÓW, REALIZOWANEJ PRZEZ WWW.MUSICFACE.PL

 

§ 1. Definicje:

 

       Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają

1.       Portal – strona internetowa www.musicface.pl wraz z wszystkimi podstronami,

2.       Gość – osoba korzystająca z zasobów Portalu w celach informacyjnych lub rozrywkowych

3.       Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przeszła rejestrację w Portalu, która zamieszcza lub planuje zamieścić na Portalu swoje ogłoszenie;

4.       Usługa – usługa polegająca na zamieszczeniu w Portalu Ogłoszenia Użytkownika na ustalony czas,

5.       Ogłoszenie – materiały informacyjne składające się z informacji tekstowej, danych dotyczących Użytkownika oraz plików wizualnych (fotografii, filmów) bądź plików muzycznych lub audio,

6.       Treści – wszelkie materiały zamieszczane na portalu w formie ogłoszeń, plików graficznych, video lub muzycznych, czy też komentarzy lub oświadczeń

7.       Administrator – właściciel Portalu „Rolling Steels” Spółka z o.o. z siedzibą w Pawęzowie,

8.       Regulamin – niniejszy akt prawny.

 

§ 2. Warunki korzystania z Listy Przebojów Musicface.pl:

 

1.       Każdy Gość biorący udział w głosowaniu na utwory zamieszczone na liście Przebojów Musicface.pl zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu  musicface.pl

2.       Każdy Użytkownik nadsyłający propozycje oraz/lub głosujący na utwory z Listy Przebojów Musicface.pl   zobowiązany jest przestrzegać postanowień  Regulaminu  musicface.pl

 

§ 3. Inne warunki:

 

1.       Propozycję utworów na Listę Przebojów Musicface.pl może przesyłać wyłącznie Użytkownik, który podczas rejestracji do portalu musicface.pl wybrał profil : Wykonawcy, Lista Przebojów, Zespół Muzyczny, Wokalista, Grupa Wokalna, Instrumentalista

2.       W ciągu  tygodnia Użytkownik może zgłosić do Listy Przebojów Musicface .pl 1 utwór.

3.       Rolling Steels Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego przez Użytkownika utworu bez podania powodu

4.       Przesłanie przez Użytkownika utworu na Listę Przebojów Musicface.pl  równoznaczne jest z akceptacją  całości  regulaminu musicface.pl  w tym § 8. Oświadczenia Użytkowników

 

 § 4. Głosowanie i pozostałe warunki:

 

 

1.       Głosy na utwory zamieszczone na  Liście Przebojów Musicface.pl oddawać może zarówno Użytkownik jak i Gość

2.       Głosujący nie musi posiadać zarejestrowanego konta na musicface.pl

3.       Na 1 utwór w danym dniu można oddać 1 głos

4.       Łącznie w danym dniu  można oddać 3 głosy na 3 różne utwory

5.       Rolling Steels nie ujawnia algorytmów działania Listy przebojów musicface.pl oraz podaje wyłącznie wybrane przez siebie statystyki.

6.       Notowanie Listy Przebojów rozpoczyna się i kończy w terminie ustalonym przez Administratora musicface.pl

7.       Wyniki głosowania przedstawione są na stronie www.musicface.pl  zakładka Lista Przebojów

8.       Rollling Steels  Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących terminów notowań Listy Przebojów Musicface,  głosowania, oraz publikacji wyników

 

     § 5.   Postanowienia końcowe:

 

1.       Regulamin Listy Przebojów Musicface.pl obowiązuje od 01.03.2015

2.       Rolling Steels Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie musicface.pl

Drukuj! drukuj stronę zgłoś problem
Zamknij
Rodzaj problemu


Opisz problem


Twój e-mail